Warszawa, 09.03.2020

OŚWIADCZENIE

Polskie Stowarzyszenie Tłumaczy Konferencyjnych z niepokojem obserwuje załamanie obrotu międzynarodowego w zakresie konferencji i innych wydarzeń wynikające z aktualnej sytuacji epidemiologicznej. Odwoływane są liczne przedsięwzięcia nie tylko zaplanowane na najbliższe dni, ale i mające się odbyć w perspektywie kilku miesięcy. Sytuacja ta uderza w całą branżę konferencyjną i eventową, w tym także w tłumaczy konferencyjnych, którzy w znakomitej większości działają jako samodzielne podmioty gospodarcze. Masowe anulowanie zleceń to dla nich bezpośrednie zagrożenie egzystencjalne.

Rozumiemy, że kwestie zdrowotne i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV2 stoją na pierwszym miejscu. Organizatorzy spotkań międzynarodowych muszą kierować się w tym względzie odpowiedzialnością za bezpieczeństwo ich uczestników i wskazaniami właściwych organów publicznych.

Niemniej wszyscy powinniśmy wykazać się teraz odpowiedzialnością i solidarnością.

Apelujemy do organizatorów takich spotkań oraz pośredników zamawiających usługi tłumaczy o zachowanie zdrowego rozsądku i odpowiednich proporcji – w miarę możliwości o przekładanie spotkań na późniejsze terminy, sięgnięcie po rozwiązania zdalne, a w przypadku ich odwołania – o honorowanie zasad anulacji zleceń.

Pamiętajmy, że pacta sunt servanda i odwołanie zlecenia wiąże się z możliwością dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

Przywołujemy fragmenty opinii prawnej przygotowanej dla Zarządu PSTK, która omawia dwa szczególne przypadki:

  1. Odwołanie zlecenia objętego umową zawierającą klauzule anulacyjne:

„Część umów zlecenia (w tym również w ramach tzw. ogólnych warunków świadczenia usług określonego rodzaju) zawiera postanowienia regulujące skutki „wycofania się” zleceniobiorcy ze złożonego zlecenia (zamówienia usługi), rozumianego jako anulowanie polecenia wykonania przedmiotu zawartej umowy („odwołanie zlecenia/zamówienia”) – określa się je mianem tzw. klauzul anulacyjnych. […]Jeżeli tzw. klauzula anulacyjna przewiduje, że w przypadku odwołania zlecenia przed jego realizacją zleceniobiorcy należne jest określone w niej wynagrodzenie […], to takie postanowienie, w braku przewidzenia w umowie okoliczności nadrzędnych wobec klauzuli anulacyjnej, uzasadnia żądanie zapłaty w wysokości przewidzianej w tejże klauzuli.”

  1. Odwołanie zlecenia objętego umową zawartą w „trybie kodeksowym”, bez dodatkowych uregulowań między stronami:

[…]Zleceniodawca jest wprawdzie uprawniony do wypowiedzenia zlecenia w każdym czasie […], niemniej zobowiązany jest zwrócić zleceniobiorcy wydatki poczynione przez niego w celu realizacji zlecenia […], a także zapłacić wynagrodzenie odpowiednio do zakresu dotychczas wykonanych czynności. […]Dodatkowo zaś zleceniobiorca powinien naprawić szkodę, jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu. Katalog tzw. ważnych powodów jest otwarty i szeroki, niemniej należy mieć na uwadze, że powinny to być zasadniczo powody dotyczące zleceniodawcy bądź związane z przedmiotem zlecenia/okolicznościami jego realizacji. Nie będzie ważnym powodem powołanie się na okoliczności realnie niezwiązane z ww. zakresem.

(Cała opinia przygotowana przez radcę prawnego Piotra Przewłockiego w dyspozycji Zarządu PSTK)

Przyjmując zamówienie, tłumacze konferencyjni oferują klientom swoje umiejętności i czas, których nie są w stanie zaoferować komu innemu, jeśli zamówienie zostanie odwołane w ostatniej chwili. To dla nich bezpośrednia utrata zarobku i środków do życia.

Zarząd PSTK włącza się w inicjatywy zmierzające do minimalizacji skutków zaistniałej sytuacji (jak np. działania przedstawicieli branży MICE) i będzie aktywnie działał na rzecz objęcia tłumaczy konferencyjnych programami pomocy organizowanymi przez władze publiczne. Niezależnie od tego apeluje jednak do wszystkich zainteresowanych, by w duchu solidarności i odpowiedzialności za ograniczanie skali zaburzeń wywołanych przez obecny kryzys honorowali uzgodnienia umowne i postępowali zgodnie z duchem i literą prawa.

Zarząd PSTK

kontakt@pstk.org.pl

Treść oświadczenia w formacie pdf

2018 POLSKIE STOWARZYSZENIE TŁUMACZY KONFERENCYJNYCH

Realizacja SHABLON