Statut Polskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Konferencyjnych

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę „Polskie Stowarzyszenie Tłumaczy Konferencyjnych”, w skrócie PSTK, zwane dalej również „Stowarzyszeniem”.

§ 2

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” z dnia 7 kwietnia 1989 roku (Dz. U. z 1989 roku, nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami), ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, niniejszego Statutu oraz zgodnie z porządkiem prawnym Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieoznaczony.

§ 3

Stowarzyszenie zrzesza tłumaczy konferencyjnych.

§ 4

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica, a siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 5

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 6

Stowarzyszenie może używać wyróżniających je skrótowców, znaków graficznych, jak również pieczęci z danymi identyfikacyjnymi Stowarzyszenia. Dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy Stowarzyszenia na języki obce.

§ 7

Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami, instytucjami i innymi podmiotami, których działania są zbieżne z celami Stowarzyszenia, i może być członkiem związków takich organizacji.

§ 8

Stowarzyszenie może ustanawiać certyfikaty, dyplomy, wyróżnienia i nagrody, i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym, w tym zasłużonym dla Stowarzyszenia lub przyczyniającym się do realizacji jego celów.

Rozdział II
Cele i sposoby działania

§ 9

Celem Stowarzyszenia jest działalność naukowa, oświatowa i kulturalna w następującym zakresie:

 1. działanie na rzecz ogółu zawodowych tłumaczy konferencyjnych,
 2. podnoszenie prestiżu zawodu oraz ochrona praw tłumaczy konferencyjnych,
 3. tworzenie i promowanie standardów i najlepszych praktyk,
 4. pełnienie funkcji opiniotwórczej, konsultacyjnej, doradczej i edukacyjnej wśród uczestników rynku tłumaczeń (w tym tłumaczy, klientów, pośredników),
 5. integracja i wspieranie środowiska tłumaczy konferencyjnych,
 6. wspieranie adeptów tłumaczenia konferencyjnego.

§ 10

Stowarzyszenie realizuje swoje cele jako odpłatną lub nieodpłatną działalność pożytku publicznego poprzez następujące działania:

 1. opracowywanie i doskonalenie standardów związanych z tłumaczeniem konferencyjnym,
 2. działalność informacyjną,
 3. organizację szkoleń, warsztatów, konferencji, targów, spotkań, dyskusji, odczytów, wykładów, wystaw, projekcji, konkursów, zjazdów, sympozjów, seminariów, kursów, szkoleń, ankiet, kampanii informacyjnych itp.,
 4. wspieranie przedsięwzięć swoich członków,
 5. udzielanie pomocy i doradztwo w sprawach związanych z tłumaczeniem konferencyjnym,
 6. współpracę z innymi organizacjami, instytucjami i innymi podmiotami w ramach celów Stowarzyszenia,
 7. działalność wydawniczą i pracę nad publikacjami,
 8. występowanie z wnioskami, postulatami i opiniami pod adresem władz państwowych, samorządowych oraz organizacji pozarządowych, fundacji, przedsiębiorstw i osób fizycznych,
 9. weryfikacja i ocena zgodności tłumaczenia konferencyjnego z zasadami sztuki, praktyki i etyki zawodowej.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11

Członkiem Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna (w tym cudzoziemiec zamieszkały poza granicami Polski), która:

 1. jest tłumaczem konferencyjnym,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiona praw publicznych,
 3. zgłosiła chęć wstąpienia, składając deklarację członkowską na piśmie,
 4. udokumentowała swój dorobek zawodowy,
 5. zobowiązała się do przestrzegania standardów zawodowych,
 6. otrzymała pozytywną opinię Komisji Kwalifikacyjnej,
 7. została przyjęta do Stowarzyszenia Uchwałą Zarządu PSTK.

§ 12

Członek PSTK ma prawo do:

 1. czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia,
 2. zabierania głosu we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, zgłaszania opinii, postulatów i wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,
 3. uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia,
 4. zaskarżania do Walnego Zebrania uchwały Zarządu o wykluczeniu go z listy członków.

§ 13

Członek obowiązany jest do:

 1. przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia oraz innych postanowień wynikających z zawartych przez Stowarzyszenie porozumień i układów, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania standardów zawodowych i zasad etyki zawodowej tłumaczy konferencyjnych promowanych przez Stowarzyszenie,
 2. dbania o dobre imię i reputację Stowarzyszenia,
 3. popierania i czynnego uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia oraz propagowania jego programu, przyczyniania się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
 4. aktywnego promowania i popularyzowania standardów zawodowych i etyki zawodowej tłumaczy konferencyjnych oraz informowania władz Stowarzyszenia o znanych mu przypadkach ich naruszenia,
 5. regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia,
 6. opłacenia jednorazowej opłaty wpisowej,

aktywnego i regularnego uczestniczenia w pracach organu, do którego został wybrany lub powołany.

§ 14

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje poprzez wykreślenie z listy członków Stowarzyszenia w wyniku:
a.dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
b. śmierci lub utraty zdolności do czynności prawnych przez członka,
c. decyzji zarządu, do której ten jest uprawniony w przypadku zalegania z opłatą składek lub innych zobowiązań względem Stowarzyszenia przez czas przekraczający 6 miesięcy od wyznaczonego terminu płatności.

2. Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest zawiadomić członka poprzez wysłanie listu poleconego na adres wskazany w deklaracji członkowskiej lub pocztą elektroniczną, jeżeli członek uprzednio wyraził stosowną zgodę i podał adres poczty elektronicznej, o podjęciu uchwały o wykreśleniu zgodnie z punktem 1 lit. a lub c niniejszego artykułu. Osobie wykreślonej z listy członków nie przysługuje prawo do odwołania się od decyzji. Jeżeli będzie chciała ponownie zostać członkiem stowarzyszenia, może ubiegać się powtórnie o członkostwo zgodnie z § 11.

§ 15

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje również poprzez wykluczenie ze Stowarzyszenia w sposób określony odrębnym regulaminem, w szczególności w przypadku naruszenia Statutu, nieprzestrzegania standardów zawodowych oraz w przypadku czynównielicujących z godnością członka Stowarzyszenia, naruszenia uchwał lub regulaminów bądź działania na szkodę Stowarzyszenia. Uchwała Zarządu o wykluczeniu członka podejmowana jest po zasięgnięciu opinii Komisji Kwalifikacyjnej.

2. Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka poprzez wysłanie listu poleconego na adres wskazany w deklaracji członkowskiej lub pocztą elektroniczną, jeżeli członek uprzednio wyraził stosowną zgodę i podał adres poczty elektronicznej, o decyzji o wykluczeniu, podając powód wykluczenia, wskazując jednocześnie na możliwość odwołania się od decyzji do Walnego Zebrania i na termin wniesienia odwołania.

3. Członek Stowarzyszenia, w przypadku którego podjęto uchwałę o wykluczeniu, ma prawo do wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od daty doręczenia zawiadomienia, przedstawiając równocześnie wyjaśnienia, na których opiera swoje stanowisko.

4. W przypadku braku odwołania uchwała Zarządu w przedmiocie wykluczenia członka wchodzi w życie po 30 dniach od daty doręczenia zawiadomienia.

5. Odwołanie podlega rozpatrzeniu przez Walne Zebranie. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze stowarzyszenia

§ 16

1. Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna,
d. Komisja Kwalifikacyjna.

2. Członkowie PSTK pełnią swoje funkcje społecznie.
3. Wybór wybieralnych władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
4. Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu, a kadencja władz rozpoczyna się bezzwłocznie po wyborze i trwa dwa lata.
5. Członek Stowarzyszenia nie może zasiadać jednocześnie w więcej niż jednej władzy wybieralnej Stowarzyszenia.
6. W razie ustąpienia w czasie kadencji członka lub członków Zarządu Stowarzyszenia, Zarządowi przysługuje prawo kooptacji członków w liczbie nie większej niż 1/2 liczby członków pochodzących z wyboru. Dokooptowany członek nie może pełnić funkcji Prezesa Stowarzyszenia.
7. Przepisy o uzupełnieniu składu Zarządu Stowarzyszenia stosuje się odpowiednio do Komisji Rewizyjnej i Komisji Kwalifikacyjnej.
8. Mandat członka władzy wybieralnej powołanego w czasie trwania kadencji upływa wraz z kadencją pozostałych członków danej władzy.

Walne Zebranie

§ 17

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i składa się z jego członków.
2. Na Walnym Zebraniu każdemu członkowi Stowarzyszenia przysługuje jeden głos.
3. Walne Zebranie jest władne podejmować uchwały bez względu na liczbę uprawnionych osób przybyłych na obrady.
4. Uchwały Walnego Zebrania zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu, za wyjątkiem głosowań w sprawie wykluczenia członka oraz wyboru władz Stowarzyszenia, które zapadają w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
5. Możliwe jest głosowanie przez pełnomocnika, przy czym na danym Zebraniu jeden członek Stowarzyszenia może głosować wyłącznie w imieniu własnym i drugiego członka, od którego uzyskał pełnomocnictwo.
6. Walne Zebranie może działać na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

§ 18

1. Walne Zebranie może zostać zwołane jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd zawiadamia członków najpóźniej na 21 dni przed terminem Walnego Zebrania. Zawiadomienie dokonywane jest poprzez wysłanie listów poleconych na adres wskazany w deklaracji członkowskiej lub pocztą elektroniczną, jeżeli członek uprzednio wyraził stosowną zgodę i podał adres poczty elektronicznej, na który powiadomienie powinno być wysłane.
3. Walne Zebranie każdorazowo wybiera osobę, która przewodniczy jego obradom.
4. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia, nie rzadziej niż raz w roku.
5. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie:
a. z własnej inicjatywy, lub
b. na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, lub
c. na pisemny wniosek co najmniej 1/4 liczby członków Stowarzyszenia.
6. Wniosek z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania składany jest pocztą elektroniczną na adres elektroniczny Zarządu Stowarzyszenia, wraz z uzasadnieniem i proponowanym porządkiem obrad.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia w przypadkach opisanych wyżej w ust. 5 lit. b i c niniejszego artykułu, jest zwoływane przez Zarząd najpóźniej w ciągu 60 dni od daty wpłynięcia wniosku. W przypadku niezwołania Walnego Zebrania przez Zarząd w terminie określonym w statucie, do zwołania Walnego Zebrania uprawniona jest Komisja Rewizyjna.
8. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 19

Do kompetencji Walnego Zebrania należą w szczególności:
1. uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,
2. rozpatrywanie i zatwierdzanie wymaganych statutem sprawozdań władz Stowarzyszenia,
3. podejmowanie uchwał o zmianie statutu,
4. wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia w tajnym głosowaniu,
5. rozpatrywanie złożonych przez członków odwołań od uchwał Zarządu,
6. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
7. zatwierdzanie uchwał Zarządu o przystąpieniu Stowarzyszenia do innych organizacji i delegowaniu stałych przedstawicieli Stowarzyszenia do nich,
8. udzielanie absolutorium zarządowi na koniec kadencji na wniosek Komisji Rewizyjnej,
9. rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd Stowarzyszenia, Komisję Rewizyjną lub Komisję Kwalifikacyjną w odniesieniu do osób pełniących funkcje we władzach Stowarzyszenia,
10. podejmowanie uchwał o rozporządzaniu majątkiem Stowarzyszenia,
11. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
12. ustalanie wysokości składek członkowskich i wpisowego,
13. podejmowanie uchwał niezastrzeżonych do kompetencji innych władz.

Zarząd Stowarzyszenia

§ 20

1. Zarząd Stowarzyszenia kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem.
2. Zarząd składa się z od pięciu do siedmiu członków, w tym Prezesa. Członkowie Zarządu wybierani są przez Walne Zebranie.
3. Członkowie Zarządu są wybierani spośród nieograniczonej liczby kandydatur zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia.
4. Wyboru Prezesa Zarządu dokonuje się w pierwszej kolejności i w odrębnym głosowaniu.
5. Wyboru pozostałych członków Zarządu dokonuje się po wyborze Prezesa Zarządu. Po zsumowaniu liczby głosów oddanych na każdą z kandydatur miejsca w Zarządzie obsadza się kolejno według liczby przyznanych głosów. W razie potrzeby odbywa się głosowanie uzupełniające.
6. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
7. Zarząd może ustanawiać funkcje w ramach swego składu (np. skarbnik, sekretarz).
8. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż cztery razy w roku. Zarząd na bieżąco zarządza funkcjonowaniem Stowarzyszenia.
9. Prezes zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy. W razie potrzeby może on upoważnić innego członka Zarządu do zwoływania posiedzeń Zarządu i/lub przewodniczenia im. Posiedzenie musi być również zwołane na pisemny wniosek przynajmniej 1/2 członków Zarządu lub na żądanie Komisji Rewizyjnej.
10. Ustalenia z posiedzeń Zarządu są podejmowane i zapisywane w formie uchwał.
11. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zarządu, chyba że Statut stanowi inaczej. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania. Na podstawie uchwały wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Zarządu Zarząd może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
12. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej i Komisji Kwalifikacyjnej.
13. Do reprezentowania stowarzyszenia jest uprawnionych dwóch członków zarządu działających łącznie.
14. Dla zobowiązań majątkowych przekraczających kwotę 10000 zł (słownie: dziesięciu tysięcy złotych) konieczna jest uchwała Zarządu.
15. Zarząd może upoważniać członków Stowarzyszenia do wysyłania pism w imieniu Stowarzyszenia. Upoważnienie dotyczy wyłącznie określonych w nim dziedzin i kompetencji i jest wydawane na podstawie uchwały Zarządu.

§ 21

Do zakresu działania Zarządu należy:
1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2. kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu oraz wytycznymi i uchwałami Walnego Zebrania,
3. zapewnianie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej Stowarzyszenia,
4. zwoływanie Walnego Zebrania,
5. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu, obejmujących zestawienia przychodów i wydatków,
6. uchwalanie regulaminów działalności Zarządu i innych regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia, do tworzenia których prawo nie zostało zarezerwowane dla Walnego Zebrania lub innych władz Stowarzyszenia,
7. ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
8. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia, podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
9. przyjmowanie członków po uzyskaniu opinii Komisji Kwalifikacyjnej,
10. wykreślanie i wykluczanie z listy członków zgodnie z § 14 i § 15,
11. przyjmowanie od członków składek członkowskich i wpisowego,
12. podejmowanie uchwał o przystępowaniu Stowarzyszenia do innych organizacji,
13. delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia na zjazdy i konferencje krajowe i zagraniczne,
14. zatrudnianie pracowników i zawieranie umów z podwykonawcami w celu wykonywania określonych zadań.

Komisja Rewizyjna

§ 22

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia, powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech do siedmiu członków, którzy na pierwszym posiedzeniu, nie później niż 30 dni od wyboru, wybierają ze swego grona Przewodniczącego.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż dwa razy w roku.
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. Na podstawie uchwały wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Komisji Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
5. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
6. Komisja Rewizyjna może w miarę potrzeb ustanowić funkcje w ramach swego składu.
7. Wszystkie władze Stowarzyszenia są zobowiązane do bezzwłocznego udostępnienia Komisji Rewizyjnej wszelkich dokumentów oraz udzielenia w formie ustnej lub pisemnej żądanych wyjaśnień.
8. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w zebraniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 23

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
2. badanie całokształtu działalności Stowarzyszenia przynajmniej raz w roku, w tym badanie jego gospodarki finansowej pod względem celowości i prawidłowości wydatków,
3. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli; Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia wyjaśnień pisemnych lub ustnych, dotyczących kontrolowanych spraw,
4. żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego obowiązków statutowych, a także żądanie zwołania posiedzenia Zarządu,
5. zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie niezwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym Statutem,
6. składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,
7. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
8. zatwierdzanie sprawozdań wymaganych prawem, a sporządzanych przez inne władze stowarzyszenia.

Komisja Kwalifikacyjna

§ 24

1. Komisja Kwalifikacyjna składa się z trzech do siedmiu członków, którzy na pierwszym posiedzeniu, nie później niż 30 dni od wyboru, wybierają ze swego grona Przewodniczącego.
2. Posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż cztery razy w roku.
3. Uchwały Komisji Kwalifikacyjnej podejmowane są w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. Na podstawie uchwały wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Komisji Komisja Kwalifikacyjna może podejmować uchwały w głosowaniu jawnym.
4. Komisja Kwalifikacyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
5. Komisja Kwalifikacyjna może w miarę potrzeb ustanowić funkcje w ramach swego składu.
6. Na zaproszenie Zarządu członek Komisji Kwalifikacyjnej może uczestniczyć w zebraniu Zarządu z głosem doradczym.

§ 25

Do zakresu działania Komisji Kwalifikacyjnej należy:
1. opiniowanie kandydatur osób ubiegających się o przyjęcie do Stowarzyszenia (po zasięgnięciu opinii członków Stowarzyszenia),
2. wydawanie opinii w sprawie wykluczenia ze Stowarzyszenia zgodnie
z § 15,
3. rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów powstałych między członkami Stowarzyszenia na tle praw i obowiązków, wynikających z ich przynależności do Stowarzyszenia, rozstrzyganie w sprawach odpowiedzialności członków Stowarzyszenia za naruszenie statutowych obowiązków, działanie na szkodę Stowarzyszenia lub za czyny niegodne członka Stowarzyszenia. Komisja Kwalifikacyjna może ukarać członka stowarzyszenia: – upomnieniem – naganą – wnioskiem o wykluczenie,
4. doradzanie Zarządowi i członkom Stowarzyszenia w kwestiach związanych z wypełnianiem statutowych obowiązków przez członków Stowarzyszenia,
5. składanie corocznych sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

Rozdział V
Majątek i fundusze

§ 26

Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 27

1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
a. wpływy z wpisowego i składek członkowskich,
b. dotacje, subwencje, darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,
c. udziały, lokaty,
d. dochody z nieruchomości i ruchomości będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
e. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia.
2. Składki członkowskie powinny być wpłacane na rachunek bankowy Stowarzyszenia w terminie i wysokości określonych uchwałą Walnego Zebrania.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Logo i elementy identyfikacji wizualnej, witryna internetowa oraz nazwa Stowarzyszenia stanowią intelektualną własność oraz dorobek majątkowy całego Stowarzyszenia; nie mogą być przejęte lub w inny sposób zawłaszczone przez jakąkolwiek osobę fizyczną lub prawną.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 28

1. Uchwały w sprawie zmian statutu podejmuje Walne Zebranie Stowarzyszenia większością kwalifikowaną 2/3 głosów.
2. Zarząd niezwłocznie zawiadamia o zmianie statutu sąd rejestrowy.

§ 29

1. Uchwałę o rozwiązaniu się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością kwalifikowaną 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób przeprowadzenia likwidacji, wyznacza osoby odpowiedzialne za jej przeprowadzenie oraz wskazuje cele, na jakie zostanie przeznaczony majątek Stowarzyszenia.

2018 POLSKIE STOWARZYSZENIE TŁUMACZY KONFERENCYJNYCH

Realizacja SHABLON