FAQ

Najczęściej zadawane pytania dotyczące kandydowania do PSTK

1. Czy w formularzu przedstawiającym dorobek zawodowy muszę podać nazwy klientów?

Nie. Komisja Kwalifikacyjna musi zapoznać się z doświadczeniem zawodowym kandydatek i kandydatów, dlatego wymaga informacji o tematyce i charakterze tłumaczonych wydarzeń. Nazwy klientów mogą stanowić dodatkową informację, ale nie są obowiązkowe.

2. W formularzu należy podać liczbę dniówek. Jak mam rozumieć to pojęcie?

W formularzu przez „dniówkę” rozumiemy każde zlecenie wykonane zgodnie ze standardami zawodowymi tłumaczy konferencyjnych odbywające się jednego dnia, niezależnie od czasu jego trwania. Oznacza to, że nawet tłumaczenie trwające 30 minut można wpisać w formularzu jako jedną dniówkę.

Co więcej, jeżeli danego dnia wykonasz dwa różne zlecenia na dwóch różnych wydarzeniach, zostaną one potraktowane jak dwie dniówki.

3. Czy Komisja Kwalifikacyjna wymaga dostarczenia potwierdzeń wszystkich zleceń przedstawionych w formularzu?

Komisja Kwalifikacyjna nie oczekuje dołączenia do wniosku takiej dokumentacji. Nie prowadzi też szczegółowej weryfikacji danych przedstawionych w formularzu, zakładając że kandydatki i kandydaci działają w dobrej wierze.

W celu zachowania wiarygodności stowarzyszenia Komisja zastrzega sobie prawo do wyrywkowej weryfikacji zleceń przedstawionych w formularzu. Może poprosić kandydatkę lub kandydata o dokument potwierdzający wykonanie danego zlecenia (np. fakturę). W takim przypadku dokument można zanonimizować usuwając nazwę klienta czy inne informacje umożliwiające jego zidentyfikowanie, jak również kwotę wynagrodzenia.

4. Czy do dorobku zawodowego wliczają się dniówki przepracowane dla instytucji unijnych?

Oczywiście. Tłumaczenia dla instytucji unijnych są traktowane tak samo jak wszystkie zlecenia realizowane zgodnie ze standardami zawodowymi tłumaczy konferencyjnych na wolnym rynku.

5. Czy w przypadku dniówek przepracowanych dla instytucji unijnych również obowiązuje limit maks. 25 dniówek dla jednego zleceniodawcy?

Tak, z tym że poszczególne instytucje mogą być traktowane jako oddzielni klienci, tzn. możesz podać po 25 dniówek dla Parlamentu, Komisji i Trybunału. Jeżeli pracujesz przede wszystkim dla jednej z instytucji unijnych, zapraszamy do indywidualnego kontaktu z Komisją Kwalifikacyjną.

Celem wprowadzenia limitu dniówek dla jednego zleceniodawcy było zapewnienie, by do stowarzyszenia kandydowali przede wszystkim wolni strzelcy, nie zaś osoby pracujące w jednej firmie w ramach etatu.

6. Czy dorobku zawodowego wliczają się zlecenia wykonywane przez tłumaczy przysięgłych w sądach?

W dorobku zawodowym przedstawianym w formularzu kandydata mogą znaleźć się tylko te zlecenia, które zostały wykonane zgodnie ze standardami zawodowymi tłumaczy konferencyjnych. Tłumaczenia ustne wykonywane na zlecenie organów wymiaru sprawiedliwości takich jak sądy, policja, prokuratura oraz organów administracji publicznej i rozliczane po stawkach urzędowych określonych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. nie mogą zostać uwzględnione w formularzu, ponieważ są rozliczane na godziny, a nie dniówki czy półdniówki.

Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy usługę tłumacza opłaca inny podmiot, niezwiązany postanowieniami Rozporządzenia, np. w sądzie jedna ze stron. W takim przypadku, o ile zachowane zostały standardy zawodowe tłumaczy konferencyjnych, zlecenie takie można uwzględnić w formularzu.

7. Co dzieje się z informacjami podawanymi w formularzu członkowskim?

Dane w formularzu są wykorzystywane przez Komisję Kwalifikacyjną i Zarząd PSTK wyłącznie w celu rozpatrzenia wniosku i kontaktu z kandydatką lub kandydatem, a w przypadku pozytywnego rozpatrzenia kandydatury ¬ do kontaktu z członkinią lub członkiem. Dane te nie są przekazywane osobom trzecim.

Jeżeli we wniosku o przyjęcie zaznaczyłaś/zaznaczyłeś zgodę na umieszczenie Twoich danych kontaktowych na stronie internetowej PSTK bądź też udzieliłaś/udzieliłeś takiej zgody później, dane, których dotyczy zgoda, mogą zostać tam opublikowane. Zgoda może w dowolnej chwili zostać wycofana.

8. Co zrobić, jeżeli nie mam wymaganego dorobku albo mam wymagany dorobek, ale wśród obecnych członków PSTK nie mam wystarczającej liczby osób rekomendujących?

W takim przypadku warto skontaktować się z Komisją Kwalifikacyjną indywidualnie, ponieważ w uzasadnionych przypadkach, takich jak np. rzadki język kandydata, Komisja może odstąpić od ścisłego stosowania kryteriów w zakresie posiadanego dorobku i rekomendacji. Komisja może również przy rozpatrywaniu kandydatury wziąć pod uwagę dodatkowe informacje i dokumentację dostarczoną przez kandydata, taką jak rekomendacje kolegów na podstawie relaya, rekomendacje „niepełne” (na podstawie mniej niż trzech wspólnie zrealizowanych zleceń), akredytację UE, członkostwo w innych organizacjach zawodowych tłumaczy konferencyjnych czy referencje klientów.

Jeżeli okaże się, że w Twoim przypadku Komisja Kwalifikacyjna nie może odstąpić od ścisłego zastosowania kryteriów, zapraszamy na nasze wydarzenia otwarte. Bądź z nami w kontakcie, obserwuj naszą stronę internetową i profil na Facebooku. Możesz też zaangażować sie w nasze przedsięwzięcia. Uczestnictwo w spotkaniach PSTK czy działalności stowarzyszenia to doskonała okazja, by poznać innych tłumaczy. Może dzięki temu zyskasz dodatkowe zlecenia albo znajdziesz osoby rekomendujące?

9. Jak szczegółowo należy opisać dorobek w formularzu członkowskim?

W formularzu należy podać charakter i tematykę tłumaczonych wydarzeń oraz liczbę dniówek. Można również podać nazwę klienta, dla którego tłumaczenie zostało wykonane, nie ma jednak takiego obowiązku. Zdarza się na przykład, że klienci nie życzą sobie ujawniania swojej tożsamości. PSTK szanuje tego typu ograniczenia i w żadnym wypadku nie będzie oczekiwać od kandydatek lub kandydatów naruszania zobowiązań w tym zakresie.

Jeżeli pracujesz dla danego klienta częściej, nie musisz wypisać każdej dniówki w oddzielnej pozycji, możesz je potraktować zbiorczo. Możesz też zbiorczo ująć np. wydarzenia cykliczne. Pamiętaj jednak, że maksymalna liczba dniówek dla jednego klienta, jaką można uwzględnić w formularzu, wynosi 25.

10. Czy wniosek o przyjęcie do PSTK musi zostać przesłany pocztą, czy można przesłać go w innej formie?

Wystarczające jest przesłanie skanu poprawnie wypełnionego i własnoręcznie podpisanego wniosku pocztą elektroniczną na adres Komisji Kwalifikacyjnej (komkwal@pstk.org.pl). Alternatywnie można dostarczyć wniosek w formie papierowej, np. pocztą, kurierem lub osobiście.

11. W formularzu wniosku o przyjęcie do PSTK znajduje się miejsce na wpisanie rekomendacji. Mam osobę rekomendującą, ale nie mamy czasu się spotkać. Czy rekomendacje mogę przekazać w innej formie niż na ww. formularzu?

Tak, akceptujemy również rekomendacje nieujęte formularzem, przesłane pocztą elektroniczną na adres Komisji Kwalifikacyjnej (komkwal@pstk.org.pl) w postaci podpisanego skanu bądź w treści maila. Istotne jest jednak, by rekomendacja zawierała treść podaną w formularzu, tzn. potwierdzenie wykonanej wspólnie z kandydatką lub kandydatem wymaganej liczby zleceń (co najmniej trzy) oraz przestrzegania przez kandydatkę lub kandydata profesjonalnych zasad wykonywania tłumaczeń konferencyjnych. Ważne też, by osoba rekomendująca przed przesłaniem rekomendacji zapoznała się z treścią składanego przez kandydata wniosku.